Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)zamówienie na:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych położonych na terenie Gminy Wielka Nieszawka w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ROO.271.18.18
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 31 października 2018  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: Wybrano ofertę firmy: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń cena brutto 868.680,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt i 00/100), Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: cena: 60,00 pkt, emisja spalin: 32,00 pkt, razem: 92,00 pkt Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 60 %, emisja spalin - 40 %.  

zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowego samochodu do transportu towarów o masie całkowitej do 3500 kg, w ramach programu: „Wsparcie rozwoju Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wielka Nieszawka”

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.17.18
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 16 lipca 2018  12:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: Wybrano ofertę firmy: MM Cars Wrocław Sp. z o.o., ul. Karkonoska 50, 53-015 Wrocław cena brutto: 118.000,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy i 00/100), gwarancja: 24 miesiące Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena 100%. Liczba punktów w kryterium oceny ofert, którym była cena: cena: 100,00  

zamówienie na:

Remont nawierzchni dróg gminnych gminy Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.16.18
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 21 czerwca 2018  12:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: Część I: Remont cząstkowy (uzupełnienie ubytków) nawierzchni asfaltowych przy użyciu ‘remontera ciśnieniowego’. Wybrano ofertę firmy: S-PROBUD Sp. z o.o., ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard cena brutto za wykonanie 1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni: 54,50 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery i 50/100), gwarancja 48 miesięcy; Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Część II: Potrójne powierzchniowe utrwalenie kationową emulsją asfaltową modyfikowaną polimerami (np. typu C69 BP3 PU) i grysami bazaltowymi 8-11, 5-8 i 2-5. Wybrano ofertę firmy: S-PROBUD Sp. z o.o., ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard cena brutto za wykonanie 1 m2 potrójnego powierzchniowego utrwalenia: 32,90 zł (słownie: trzydzieści dwa i 90/100), gwarancja 48 miesięcy; Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Część III: Remont nawierzchni z wymianą podbudowy. Wybrano ofertę firmy: ZUK PILARSKI Sp. z o.o., ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło nad Notecią cena brutto za wykonanie 1 m2 remontu nawierzchni z wymianą podbudowy: 430,50 zł (słownie: czterysta trzydzieści i 50/100), gwarancja 48 miesięcy; Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferty spełniają wymogi SIWZ i uznane zostały za najkorzystniejsze w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 60 %, gwarancja - 40 %.  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Małej Nieszawce, dz. nr 230/70

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.15.18
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 12 czerwca 2018  12:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: Wybrano ofertę firmy: KANBUD Sp. z o.o., ul. Gieryna 2/7, 85-795 Bydgoszcz cena brutto: 415 740,00 zł (słownie: czterysta piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści i 00/100), gwarancja 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 60 %, gwarancja - 40 %  

zamówienie na:

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków – etap I i II w miejscowości Mała Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.11.18
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 8 maja 2018  12:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: Wybrano ofertę firmy: MELBUD S.A., ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz cena brutto: 5.766.435,12 zł (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści pięć i 12/100), w tym: Etap I: 3.061.025,57 zł, Etap II: 2.705.409,55 zł, gwarancja 60 miesięcy; Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00  

zamówienie na:

Rozbudowa drogi gminnej nr 100917C ul. Ogrodowej i nr 100913C ul. Kolejowej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.8.18
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 23 marca 2018  12:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: Wybrano ofertę firmy: PBD Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 57/3, 87-100 Toruń cena brutto 741.075,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć i 00/100), gwarancja 60 miesięcy; Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 60 %, gwarancja - 40 %.  

zamówienie na:

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE WIELKA NIESZAWKA

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.5.18
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 26 lutego 2018  12:00
wynik postępowania: Część I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w ul. Nad Potokiem w m. Cierpice, gm. Wielka Nieszawka W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie unieważnia się. Część II: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jastrzębiej w Wielkiej Nieszawce Wybrano ofertę firmy: Green 3 Sp. z o.o., ul. Startowa 5, 85-744 Bydgoszcz cena brutto 158.785,00 (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć i 00/100), gwarancja 60 miesięcy; Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Część III: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej, Białej w Wielkiej Nieszawce Wybrano ofertę firmy: Green 3 Sp. z o.o., ul. Startowa 5, 85-744 Bydgoszcz cena brutto 629.760,00 (słownie: sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt i 00/100), gwarancja 60 miesięcy; Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferty spełniają wymogi SIWZ i uznane zostały za najkorzystniejsze w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 60 %, gwarancja - 40 %.  

zamówienie na:

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH GMINY WIELKA NIESZAWKA

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.2.18
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 8 lutego 2018  12:30
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: CZĘŚĆ I: Przebudowa drogi, dz. nr 389/20 w Małej Nieszawce Wybrano ofertę firmy: PBD Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 57/3, 87-100 Toruń cena brutto 58.671,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden i 00/100), gwarancja 60 miesięcy; Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 CZĘŚĆ II: Przebudowa ul. Bukowej, Czeremchowej w Małej Nieszawce Wybrano ofertę firmy: PBD Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 57/3, 87-100 Toruń cena brutto 207.495,00 zł (słownie: dwieście siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć i 00/100), gwarancja 60 miesięcy; Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 CZĘŚĆ III: Przebudowa ul. Dybowskiej w Cierpicach Wybrano ofertę firmy: PBD Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 57/3, 87-100 Toruń cena brutto 107.502,00 zł (słownie: sto siedem tysięcy pięćset dwa i 00/100), gwarancja 60 miesięcy; Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 CZĘŚĆ IV: Przebudowa ul. Majowej, Makowej, Zielnej w Małej Nieszawce Wybrano ofertę firmy: UBiB TORBRUK Dariusz Szychulski, ul. Przy Nasypie 1, 87-100 Toruń cena brutto 555.667,88 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem i 88/100), gwarancja 60 miesięcy; Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 CZĘŚĆ V: Przebudowa ul. Sarniej w Wielkiej Nieszawce Wybrano ofertę firmy: PBD Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 57/3, 87-100 Toruń cena brutto 255.348,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem i 00/100), gwarancja 60 miesięcy; Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 CZĘŚĆ VI: Przebudowa drogi, dz. nr 69 w Wielkiej Nieszawce Wybrano ofertę firmy: PBD Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 57/3, 87-100 Toruń cena brutto 147.169,50 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć i 50/100), gwarancja 60 miesięcy; Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 CZĘŚĆ VII: Przebudowa ul. Poziomkowej w Małej Nieszawce Wybrano ofertę firmy: PBD Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 57/3, 87-100 Toruń cena brutto 139.687,20 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem i 20/100), gwarancja 60 miesięcy; Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferty spełniają wymogi SIWZ i uznane zostały za najkorzystniejsze w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 60 %, gwarancja - 40 %.  

zamówienie na:

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DRÓG GMINNYCH GMINY WIELKA NIESZAWKA

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.1.18
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 6 lutego 2018  12:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: Część I: ul. Cicha w Cierpicach, ul. Spokojna w Cierpicach, ul. Żwirowa w Cierpicach Wybrano ofertę firmy: INOHURT Sp. z o.o., ul. Nowa 32, 88-100 Inowrocław cena brutto 85.600,00 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset i 00/100), gwarancja 60 miesięcy; Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Część II: ul. Majowa, Makowa, Zielna w Małej Nieszawce, dz. nr 69 w Wielkiej Nieszawce Wybrano ofertę firmy: INOHURT Sp. z o.o., ul. Nowa 32, 88-100 Inowrocław cena brutto 99.020,00 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia i 00/100), gwarancja 60 miesięcy; Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00  

zamówienie na:

Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka w ramach konkursu Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.4.17
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 2 lutego 2018  12:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę firmy: FreeVolt Sp. z o.o., ul. Wł. Paciorkiewicza 3, 85-862 Bydgoszcz cena ofertowa brutto: 723.637,74 zł (słownie: siedemset dwadzieścia trzy tysiące sześćset trzydzieści siedem i 74/100) okres gwarancji: 60 miesięcy czas reakcji serwisu na awarię: do 6 godzin Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: cena ryczałtowa brutto - 60 % termin wykonania - 25 % Czas reakcji serwisu na awarię - 15% Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.  

Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)