Przetargi unieważnione z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 100917C ul. Ogrodowej w Cierpicach od km 0+ 001,5 do km 0 + 897.

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.12.2020
wartość: poniżej kwoty wskazanej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 27 stycznia 2021  12:00
przyczyna unieważnienia: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej nr 100917C ul. Ogrodowej w Cierpicach od km 0+ 001,5 do km 0 + 897. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843. – zwana dalej „ustawą” lub „Pzp”) Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie unieważnia. UZASADNIENIE Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ze względu na fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia. Wójt Gminy Wielka Nieszawka (-) Krzysztof Czarnecki 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)