Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Budowa budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu, dz. nr 226/1, 359/1, 367/9 w Wielkiej Nieszawce: Część I: Centrum Obsługi Mieszkańców (COM) Część II: Centrum Społeczno-Kulturalne (CSK)

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.1.2020
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 6 marca 2020  12:00
przyczyna unieważnienia: Na podstawie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia. Uzasadnienie: Przyczyną unieważnienia postępowania jest cena najkorzystniejszej oferty, która przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)