Przetargi unieważnione z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniem dla potrzeb posesji zlokalizowanej w m. Mała Nieszawka (dz. nr 381/7) , sieci wodociągowej w m. Cierpice (dz. nr 62/17, 61/8, 2064/14) ul. Żwirowa oraz przyłącza wodociągowego (odcinek W1-W3 Hp) przy ul. Wodociągowej (dz. nr 294, 311/4) w m. Mała Nieszawka gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.16.2014
wartość: Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 4 sierpnia 2014  11:00
przyczyna unieważnienia: W terminie wyznaczonym na składanie ofert t.j. 4.08.2014r. godz. 11:00 nie została złożona żadna oferta. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DzU z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) postępowanie unieważnia się.  

zamówienie na:

Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Mała Nieszawka gmina Wielka Nieszawka dz. nr 161/7 i 162

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.17.2014
wartość: Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 1 sierpnia 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu złożono jedną ofertę. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 450.000,00zł Brutto. Oferowana cena wynosi 572.000,00zł. Cena ta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. poz. 907 z 2013r. ze zmianami) postępowanie unieważnia się.  

zamówienie na:

Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Mała Nieszawka gmina Wielka Nieszawka dz. nr 161/7 i 162

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.15.2014
wartość: Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 15 lipca 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu złożono jedną ofertę. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 400.000,00zł Brutto. Oferowana cena wynosi 572.000,00zł. Cena ta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. poz. 907 z 2013r. ze zmianami) postępowanie unieważnia się.  

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniem dla potrzeb posesji zlokalizowanej w m. Mała Nieszawka (dz. nr 381/7) oraz sieci wodociągowej w m. Cierpice (dz. nr 62/17, 61/8, 2064/14) gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.12.2014
wartość: Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 14 lipca 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu złożono jedną ofertę. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 96.000,00zł Brutto. Oferowana cena wynosi 122.976,67zł. Cena ta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. poz. 907 z 2013r. ze zmianami) postępowanie unieważnia się.  

zamówienie na:

Dostawa i montaż 241 pomp ciepła powietrze woda do instalacji wewnątrz domów jednorodzinnych na terenie gminy Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.10.2014
wartość: Większa niż kwoty Pzp art.11 ust.8
termin składania ofert: 4 lipca 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: Wielka Nieszawka 16.07.2014r. Nr sprawy: RPI.271.10.2014 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania przetargowego pn: „ DOSTAWA I MONTAŻ 241 POMP CIEPŁA POWIETRZE/WODA DO INSTALACJI WEWNĄTRZ DOMÓW JEDNORODZINNYCH NA TERENIE GMINY WIELKA NIESZAWKA” Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. , poz. 907 ze zmianami) gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty firm: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa zł brutto 1. ECO-THERM SP. Z O.O. 99-400 Łowicz, ul. Jana Pawła II 177/179 1.844.600,00 2. EcoExperts s.c.Zgorzała, ul. Puszczyka 1f lok. 1, 05-515 Mysiadło 1.696.581,53 3. ENVIROTECH spółka z o.o., 60-845 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 7 1.821.128,55 4. ANTINUS SP. Z O.O., ul. Sobieskiego 39 B5, 96-100 SKIERNIEWICE 1.667.000,00 5. F.B. Fijałkowski i S-ka Sp. z o.o., ul. Okólna 7a, 87-100 Toruń 1.787.500,00 6. ZYMETRIC SP. Z O.O., ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa 1.898.839,00 7. SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Piaskowa 7, 47-400 Racibórz 1.393.200,00 Wybrano ofertę nr 4, firmy ANTINUS SP. Z O.O., ul. Sobieskiego 39 B5, 96-100 SKIERNIEWICE Cena wybranej oferty – 1.667.000,00zł Słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: Cena - 100 %. Oferta nr 2 została uznana za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 w związku z art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. , poz. 907 ze zmianami). Oferta nr 7 została uznana za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 w związku z art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. , poz. 907 ze zmianami). Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną wykonawcom w kryterium oceny ofert tj. cena 100% Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba pkt. w kryterium: cena 1. ECO-THERM SP. Z O.O. 99-400 Łowicz, ul. Jana Pawła II 177/179 90 2. ENVIROTECH spółka z o.o., 60-845 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 7 91 3. ANTINUS SP. Z O.O., ul. Sobieskiego 39 B5, 96-100 SKIERNIEWICE 100 4. F.B. Fijałkowski i S-ka Sp. z o.o., ul. Okólna 7a, 87-100 Toruń 93 5. ZYMETRIC SP. Z O.O., ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa 88 Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dn. 28.07.2014r. UZASADNIENIE W terminie wyznaczonym na składanie ofert t.j. 04.07.2014r. godz. 10:00 zostało złożonych siedem ofert. Jedna oferta spełniała wszystkie wymogi SIWZ i ustawy Pzp. W stosunku do sześciu ofert Zamawiający zastosował art. 26 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. , poz. 907 ze zmianami), wzywając tych wykonawców do uzupełnienia dokumentów i złożenia wyjaśnień. Nadmienić należy, że Zamawiający wskazał w SIWZ, jako warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia, wykazanie przez wykonawcę, że wykonał on w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu do składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedną robotę w zakresie dostawy i montażu pomp ciepła, lub innych urządzeń do podgrzewania wody lub urządzeń centralnego ogrzewania o wartości 1.700.000,00 zł wraz z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących tej roboty, określających, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazujących, czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Wykonawca, który złożył ofertę nr 2 nie wykazał, że spełnia warunek dotyczący doświadczenia, ponieważ nie wykazał, że wykonał jedną pracę o wartości i przedmiocie podanych w SIWZ. Wykonawca ten powołał się co prawda na doświadczenie osoby trzeciej, które zostało należycie udokumentowane, jednakże nie wykazał, że podmiot trzeci będzie brał udział w wykonaniu zamówienia. W formularzu oferty Wykonawca oświadczył, że zamówienie zrealizuje własnymi siłami. Jednakże po wezwaniu do wyjaśnień Wykonawca przesłał zmieniony formularz ofertowy, w którym oświadczył, że zadanie wykona przy pomocy podwykonawcy. Jest to niedopuszczalna zmiana oferty. Powołanie się przez wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot trzeci będzie brał udział w wykonaniu zamówienia (co do zasady jako podwykonawca). Doświadczenie nie stanowi bowiem dobra materialnego, czy też niematerialnego, które może być przedmiotem samodzielnego obrotu. Doświadczenie stanowi składnik przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym i dzieli byt prawny takiego przedsiębiorstwa. Nie jest zatem możliwe udostępnienie doświadczenia bez jednoczesnego udostępnienia przedsiębiorstwa, z którym to doświadczenie jest związane. Z tych też względów dla wykazania dysponowania zasobami podmiotu trzeciego przy ocenie spełniania warunków wiedzy i doświadczenia niezbędne jest powołanie się na udział podmiotu trzeciego w wykonaniu zamówienia. W konsekwencji, nie jest dopuszczalne posługiwanie się w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia referencjami podmiotu trzeciego, jeżeli podmiot ten nie będzie brał udziału w wykonaniu zamówienia. Dokumentem potwierdzającym dysponowanie wiedzą i doświadczeniem podmiotu trzeciego jest każdy dokument, z którego wynika zobowiązanie takiego podmiotu do udziału w wykonaniu zamówienia (np. pisemne oświadczenie podmiotu trzeciego, umowa przedwstępna, umowa generalna o współpracy itd.). Nie jest natomiast wystarczające samo wskazanie przez wykonawcę podmiotu trzeciego w wykazie podwykonawców, którym powierzy określone części zamówienia. Wykonawca, który złożył ofertę nr 7 wykazując spełnianie warunku w zakresie doświadczenia powołał się na doświadczenie firmy PRO-EKO-SYSTEM, wskazując iż będzie ona podwykonawcą przy realizacji zamówienia i załączając pisemne oświadczenie tej firmy, z którego wynika jej zobowiązanie do udziału w wykonaniu zamówienia. Jednakże do oferty zostały załączone referencje nie zawierające potwierdzenia, że firma PRO-EKO-SYSTEM wykonała jedną robotę w zakresie wymaganym SIWZ o wartości co najmniej 1 700.000 zł. Wykonawca wezwany do złożenia wyjaśnień i ewentualnie uzupełnienia dokumentów wskazał innego podwykonawcę firmę P.H.U. Puchałka i przedłożył referencje, z których wynika spełnianie przez tę firmę wskazanego w SIWZ warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie doświadczenia. Nadmienić należy, iż w wskazując podwykonawcę Wykonawca nie załączył zobowiązania tego podwykonawcy do udziału w realizacji tego zamówienia. Nawet gdyby Wykonawca przedłożył Zamawiającemu prawidłowe zobowiązanie podwykonawcy do udziału w realizacji zamówienia, wskazanie przez wykonawcę składającego ofertę nr 7 innego podwykonawcy niż wymieniony w ofercie stanowi niedopuszczalną przepisem art. 87 ust. 1 Pzp, zmianę treści oferty. Przepis ten wyraźnie stanowi, że niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie zmian w jej treści innych niż poprawienie oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych. Uzupełnienie dokumentów nie może więc prowadzić do zmiany treści złożonej przez wykonawcę oferty. Zważywszy na opisane wyżej ustalenia, Zamawiający uznał, że Wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 2 oraz nr 7 nie spełniają warunku w zakresie doświadczenia i z tego względu podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.4 Pzp, a ich oferty zgodnie art. 24 ust.4. uznaje się za odrzucone. Wielka Nieszawka 20.08.2014r. Nr sprawy: RPI.271.10.2014 na : „ DOSTAWA I MONTAŻ 241 POMP CIEPŁA POWIETRZE/WODA DO INSTALACJI WEWNĄTRZ DOMÓW JEDNORODZINNYCH NA TERENIE GMINY WIELKA NIESZAWKA” Zawiadomienie I. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje o odrzuceniu oferty nr 4 złożonej przez ANTINUS SP. Z O.O., ul. Sobieskiego 39 B5, 96-100 SKIERNIEWICE Uzasadnienie Podstawa prawną odrzucenia oferty firmy ANTINUS SP. Z O.O., ul. Sobieskiego 39 B5, 96-100 SKIERNIEWICE jest art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie postanowieniami rozdziału III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający wymagał aby parametr - temperatura wody na wyjściu z urządzenia - dogrzanie w trybie pracy pompy, był w zakresie do + 60°C. Wykonawca złożył ofertę w której określił ten parametr: „ temperatura wody na wyjściu z urządzenia – dogrzanie w trybie pracy pompy zakres: +62°C (z pompą ciepła), +65°C (z grzałką elektryczną). Ponieważ oferta Wykonawcy była niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta ta podlegała odrzuceniu. Dodać należy, iż dokonanie tej czynności nakazała Krajowa Izba Odwoławcza w Wyroku sygn. akt: KIO 1509/14 z dnia 5 sierpnia 2014r. II. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje, że w postępowaniu zostały złożone następujące oferty: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa zł brutto 1. ECO-THERM SP. Z O.O. 99-400 Łowicz, ul. Jana Pawła II 177/179 1.844.600,00 (ocena 97pkt.) 2. EcoExperts s.c.Zgorzała, ul. Puszczyka 1f lok. 1, 05-515 Mysiadło 1.696.581,53– oferta odrzucona 3. ENVIROTECH spółka z o.o., 60-845 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 7 1.821.128,55 (ocena 98pkt) 4. ANTINUS SP. Z O.O., ul. Sobieskiego 39 B5, 96-100 SKIERNIEWICE 1.667.000,00 – oferta odrzucona 5. F.B. Fijałkowski i S-ka Sp. z o.o., ul. Okólna 7a, 87-100 Toruń 1.787.500,00 (ocena 100pkt) 6. ZYMETRIC SP. Z O.O., ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa 1.898.839,00 (ocena 94pkt) 7. SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Piaskowa 7, 47-400 Racibórz 1.393.200,00 – oferta odrzucona Jedynym kryterium oceny ofert była cena ryczałtowa brutto. Ofertę z najniższą ceną/ ofertę najkorzystniejszą złożyła firma F.B. Fijałkowski i S-ka Sp. z o.o., ul. Okólna 7a, 87-100 Toruń. Cena oferty firmy F.B. Fijałkowski i S-ka Sp. z o.o., wynosi 1 787 500, 00 zł. Zamawiający przyznał tej ofercie 100 pkt. Cena tej oferty przekracza kwotę 1.700.000,00zł podaną przez zamawiającego przed otwarciem ofert jako kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. III. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Uzasadnienie: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej. W przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium była cena ofertowa brutto. Spośród złożonych ofert, które nie zostały odrzucone cena oferty najkorzystniejszej (100 pkt), złożonej przez firmę F.B. Fijałkowski i S-ka Sp. z o.o., ul. Okólna 7a, 87-100 Toruń wynosi 1 787 500, 00 zł. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę 1 700 000,00 zł, o czym poinformował wykonawców przed otwarciem ofert i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej ponieważ cena najkorzystniejszej oferty/oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza i może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.  

zamówienie na:

Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Mała Nieszawka gmina Wielka Nieszawka dz. nr 161/7 i 162

zamawiający: gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.14.2014
wartość: Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 27 czerwca 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu złożono jedną ofertę. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 400.000,00zł Brutto. Oferowana cena wynosi 591.630,00zł. Cena ta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. poz. 907 z 2013r. ze zmianami) postępowanie unieważnia się.  

zamówienie na:

Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Mała Nieszawka gmina Wielka Nieszawka dz. nr 161/7 i 162

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.5.2014
wartość: Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 12 czerwca 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: W terminie wyznaczonym na składanie ofert t.j. 12.06.2014r. godz. 10:00 nie została złożona żadna oferta. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DzU z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) postępowanie unieważnia się.  

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych: ul. Spokojna ; ul. Środkowa; Ogrodowa; Kłosowa; Żwirowa w m. Cierpice gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.11.2014
wartość: Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 9 czerwca 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu złożono trzy oferty. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 550.000,00zł Brutto. Najniższa ofertowa cena wynosi 716.765,35zł. Cena ta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. poz. 907 z 2013r. ze zmianami) postępowanie unieważnia się.  

zamówienie na:

DOSTAWA I MONTAŻ 241 POMP CIEPŁA POWIETRZE/WODA DO MONTAŻU WEWNĄTRZ DOMÓW JEDNORODZINNYCH NA TERENIE GMINY WIELKA NIESZAWKA

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.6.2014
wartość: Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 24 kwietnia 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: Wielka Nieszawka 30.04.2014r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Znak sprawy: RPI.271.6.2014 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: „ DOSTAWA I MONTAŻ 241 POMP CIEPŁA POWIETRZE/WODA DO MONTAŻU WEWNĄTRZ DOMÓW JEDNORODZINNYCH NA TERENIE GMINY WIELKA NIESZAWKA” Na podstawie art. 93ust. 1 pkt. 7, w związku z art.146 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r. , poz. 907 ze zmianami) postępowanie unieważnia się. UZASADNIENIE Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wada postępowania polega na nie przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 2 do przedmiotowego zamówienia powinny być zastosowane przepisy dotyczące dostaw. Ze względu na wartość przedmiotu zamówienia przekraczającą kwotę 207 tys. Euro, ogłoszenie o zamówieniu powinno być przekazane do U.P.U.E. Wada ta ma charakter nieusuwalny, a przedmiotowe naruszenie prawa mogło mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. W tej sytuacji istnienie przesłanki art. 93 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r. , poz. 907 ze zmianami) uzasadniającej unieważnienie postępowania zostało wykazane w sposób nie budzący wątpliwości.  

zamówienie na:

Budowa sieci wod-kan w m. Wielka Nieszawka (dz. nr 106/9, 106/8, 105/1) oraz sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej, przewodu tłocznego wraz z przepompownią ścieków P234 przy ul. Majowej, Makowej i Zielnej (dz. nr 596, 595, 593, 148, 156/2, 137/1) w m. Mała Nieszawka gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.1.2014
wartość: Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 17 lutego 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: Przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 400.000,00zł Brutto. Najniższa ofertowa cena wynosi 430.000,00zł. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. , poz. 907 ze zmianami) postępowanie unieważnia się.  

Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)