Przetargi unieważnione z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Piaskowej, dz. nr 277 w Małej Nieszawce

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.20.18
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 12 grudnia 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) postępowanie unieważnia się  

zamówienie na:

Dostawa, wymiana i montaż 450 sztuk wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach mieszkalnych, w miejscowości Cierpice, gmina Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.19.18
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 17 października 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) postępowanie unieważnia się.  

zamówienie na:

Remont nawierzchni dróg gminnych gminy Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.13.18
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 30 maja 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) postępowanie unieważnia się.  

zamówienie na:

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków – etap I i II w miejscowości Mała Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.10.18
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 12 kwietnia 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: Przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 2.400.000,00 zł brutto. Najniższa cena ofertowa wynosi 5.766.435,12 zł brutto. Powyższa cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) postępowanie unieważnia się.  

zamówienie na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w ul. Nad Potokiem w m. Cierpice, gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.9.18
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 26 marca 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, art. 89 ust. 1 pkt. 5, art. 92 ust. 1 pkt 2, 3 i 7 i art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm. – zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”) zamawiający informuje, że wyklucza z udziału w postępowaniu wykonawcę Hydrogeowiert Grudziądz Mirosław Szałkowski, ul. Grudziądzka 2, 87-330 Jabłonowo, odrzuca jego ofertę i postępowanie unieważnia. Uzasadnienie W terminie wyznaczonym na składanie ofert tj. 26.03.2018 r. do godz. 1200 została złożona jedna oferta. Pismem z dnia 30.03.2018 r. zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia aktualnych na dzień ich złożenia, oświadczeń lub dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W dniu 06.04.2018 r., zachowując termin określony przez zamawiającego, wykonawca przedłożył potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej (doświadczenia). Wykonawca posłużył się przy tym wykazem robót zrealizowanych przez podmiot trzeci, jednocześnie załączając oświadczenie tego podmiotu, z którego wynikało zobowiązanie się tego podmiotu do udostępnienia wiedzy i doświadczenia w formie konsultacji, nadzoru i doradztwa przy wykonywaniu inwestycji, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że podmiot ten nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia. Zgodnie a art. 22a ust. 4 ustawy, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Biorąc pod uwagę treść wyjaśnień złożonych przez wykonawcę, zamawiający pismem z dnia 16.04.2018 r. ponownie wezwał wykonawcę do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej poprzez przedstawienie, że podmiot na zdolnościach których wykonawca polega, faktycznie będzie brał udział w postępowaniu. W odpowiedzi z dnia 18.04.2018 r. (data wpływu 20.04.2018 r.) wykonawca oświadczył, że całość zadania zamierza wykonać samodzielnie. Stanowisko to wprost wskazuje na przyznanie braku realnego zaangażowania podmiotu trzeciego w wykonanie części prac. Aby spełnić warunek zdolności technicznej przy braku własnego doświadczenia, wykonawca korzystający z potencjału podmiotu trzeciego jedynie na potrzeby wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, nie może być zweryfikowany jako dający rękojmię należytej realizacji robót. Taka formalna tylko weryfikacja udostępnienia potencjału, bez sprawdzenia, czy podmiot trzeci będzie realizował zamówienie, prowadziłaby do nierównego traktowania wykonawców i stwarzania obszaru do nadużyć (KIO 359/17). Skoro, jak wynika z dokumentów przedłożonych przez wykonawcę podmiot trzeci nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia zamawiający uznał, że wykonawca nie mógł powołać się na doświadczenie tego podmiotu, tym samym wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej. Zważywszy na opisane wyżej ustalenia, wykonawcę należało wykluczyć z udziału w postępowaniu, jego ofertę odrzucić a postępowanie unieważnić.  

zamówienie na:

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków – etap I i II w miejscowości Mała Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.6.18
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 13 marca 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) postępowanie unieważnia się  

zamówienie na:

Budowa dwóch budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu, dz. nr 226/1, 359/1, 367/9 w Wielkiej Nieszawce: Centrum Obsługi Mieszkańców (COM) Centrum Społeczno-Kulturalne (CSK)

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.4.18
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 13 lutego 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) postępowanie unieważnia się  

zamówienie na:

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE WIELKA NIESZAWKA

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.3.18
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 6 lutego 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) postępowanie unieważnia się.  

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)