Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)zamówienie na:

Budowa dwóch budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu, dz. nr 226/1, 359/1, 367/9 w Wielkiej Nieszawce: Centrum Obsługi Mieszkańców (COM) Centrum Społeczno-Kulturalne (CSK)

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.27.2019
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 6 grudnia 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art.93 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.). – zwana dalej „ustawą” lub „Pzp”) Zamawiający informuje, że postępowanie unieważnia. UZASADNIENIE W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

Dostawa i montaż wyposażenia 6 oddziałowego przedszkola w Małej Nieszawce – w zakresie wyposażenia kuchni

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.23.2019
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 19 września 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art.93 ust.1 pkt. 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. – zwana dalej „ustawą” lub „Pzp”) Zamawiający informuje, że postępowanie unieważnia. UZASADNIENIE Decyzja o unieważnieniu postępowania została podjęta w wyniku stwierdzenia Zamawiającego niemożliwej do usunięcia wady postępowania uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie Zamówienia publicznego. Obecny stan przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wskazuje na to, że niemożliwa jest realizacja przedmiotu zamówienia w terminie przedstawionym w dokumentach przetargowych tj. do dnia 30.09.2019 r. W związku z powyższym w świetle art. 387 § 1 Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145), umowa o realizacja zadania była nieważna i dlatego Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania. Zamawiający przewiduje niezwłoczne ogłoszenie nowego postępowania.  

zamówienie na:

Dostawa i montaż wyposażenia 2 oddziałowego Przedszkola przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach – w zakresie wyposażenia kuchni

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.22.2019
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 17 września 2019  12:30
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art.93 ust.1 pkt. 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. – zwana dalej „ustawą” lub „Pzp”) Zamawiający informuje, że postępowanie unieważnia. UZASADNIENIE Decyzja o unieważnieniu postępowania została podjęta w wyniku stwierdzenia Zamawiającego niemożliwej do usunięcia wady postępowania uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie Zamówienia publicznego. Obecny stan przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wskazuje na to, że niemożliwa jest realizacja przedmiotu zamówienia w terminie przedstawionym w dokumentach przetargowych tj. do dnia 30.09.2019 r. W związku z powyższym w świetle art. 387 § 1 Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145), umowa o realizacja zadania była nieważna i dlatego Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania. Zamawiający przewiduje niezwłoczne ogłoszenie nowego postępowania.  

zamówienie na:

Modernizacja placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie gminy Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.20.2019
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 16 września 2019  12:15
przyczyna unieważnienia: Część I: Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ulicy Leśnej 1 oraz przebudowa placu zabaw w Małej Nieszawce przy ul. Topolowej Na podstawie art.93 ust 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. – zwana dalej „ustawą” lub „Pzp”) Zamawiający informuje, że postępowanie unieważnia. UZASADNIENIE Przyczyną unieważnienia postępowania jest to, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do zaproponowanej ceny. Część II: Rozbudowa placów zabaw i miejsc rekreacji. Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt.1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. ) postępowanie unieważnia się. UZASADNIENIE Na przedmiotową część w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

Modernizacja placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie gminy Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.17.2019
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 28 sierpnia 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, że postępowanie unieważnia. UZASADNIENIE: W dniu 26.08.2019 r. zamawiający zmienił ogłoszenie o zamówieniu, przedłużając jednocześnie termin składania ofert z dnia 27.08.2019 r. na dzień 28.08.2019 r. Zmiana została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) oraz na stronie BIP zamawiającego. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta i w dniu 28.08.2019 r. o godz. 1215 zamawiający dokonał jej otwarcia. Złożona oferta przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do zaproponowanej ceny. Następnie, w wyniku samokontroli zamawiający spostrzegł, że w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia opublikowanym w BZP w sekcji IV punkt 6.2 jest informacja, że oferty należy składać do dnia 28.09.2019 r. – czyli według ogłoszenia termin składania ofert jeszcze nie upłynął. Doprowadziło to do rozbieżności pomiędzy ogłoszeniem a treścią siwz i terminem składania ofert na stronie BIP zamawiającego. W ocenie zamawiającego otwarcie ofert przed upływem terminu ich składania doprowadziło do sytuacji, w której postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dlatego postępowanie należało unieważnić.  

zamówienie na:

Dostawa i montaż wyposażenia 2 oddziałowego Przedszkola przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.16.2019
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 20 sierpnia 2019  12:30
przyczyna unieważnienia: Część I – Wyposażenie Kuchni Na podstawie art.93 ust 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. – zwana dalej „ustawą” lub „Pzp”) Zamawiający informuje, że odrzuca ofertę Unigastro Barbara Puć , Międzyleska 6c, 50-514 Wrocław oraz ofertę VICTOR Paweł Dulny, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 76/21, 87-100 Toruń i postępowanie dla tej części zamówienia unieważnia. UZASADNIENIE W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty: Unigastro Barbara Puć, Międzyleska 6c, 50-514 Wrocław oraz VICTOR Paweł Dulny, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 76/21, 87-100 Toruń. Do najkorzystniejszej oferty firmy Unigastro Barbara Puć , Międzyleska 6c, 50-514 Wrocław nie załączono wymaganego Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wykazu oferowanych elementów wyposażenia wraz z precyzyjnym określeniem nazwy, producenta/modelu i ceny każdej pozycji, na podstawie załączników nr 8 i 9 do SIWZ. W związku z tym oferta nie spełnia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy, Zamawiający zobowiązany był ofertę odrzucić. Druga oferta VICTOR Paweł Dulny, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 76/21 87-100 Toruń także nie załączono wymaganego Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wykazu oferowanych elementów wyposażenia wraz z precyzyjnym określeniem nazwy, producenta/modelu i ceny każdej pozycji, na podstawie załączników nr 8 i 9 do SIWZ. W związku z tym oferta nie spełnia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy, Zamawiający zobowiązany był ofertę odrzucić. W związkiem z brakiem innych ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy, postepowanie unieważnia. Część II – Sprzęt komputerowy Na podstawie art.93 ust 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. – zwana dalej „ustawą” lub „Pzp”) Zamawiający informuje, że postępowanie dla tej części zamówienia unieważnia. UZASADNIENIE Przyczyną unieważnienia postępowania jest to, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do zaproponowanej ceny.  

zamówienie na:

Dostawa i montaż wyposażenia 2 oddziałowego Przedszkola przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.14.2019
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 28 czerwca 2019  12:30
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art.89 ust.1 pkt. 2 i art.93 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. – zwana dalej „ustawą” lub „Pzp”) Zamawiający informuje, że: 1. odrzuca jedyną ofertę: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź 2. postępowanie unieważnia. UZASADNIENIE W przedmiotowym postępowaniu złożona została jedna oferta, którą złożyła firma Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łodzi (93-428) przy ulicy Granicznej 46. Do oferty nie załączono wymaganego Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wykazu oferowanych elementów wyposażenia wraz z precyzyjnym określeniem nazwy, producenta/modelu i ceny każdej pozycji, na podstawie załączników nr 8 9 do SIWZ. W związku z tym oferta nie spełnia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy, Zamawiający zobowiązany był ofertę odrzucić. W związkiem z brakiem innych ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy, postępowanie unieważnia.  

zamówienie na:

Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ulicy Leśnej 1

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.13.2019
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 27 czerwca 2019  12:15
przyczyna unieważnienia: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ulicy Leśnej 1” Na podstawie art.93 ust 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. – zwana dalej „ustawą” lub „Pzp”) Zamawiający informuje, że postępowanie unieważnia. UZASADNIENIE Przyczyną unieważnienia postępowania jest to, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do zaproponowanej ceny.  

zamówienie na:

Dostawa i montaż wyposażenia 6 oddziałowego przedszkola w Małej Nieszawce

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.11.2019
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 13 maja 2019  12:15
przyczyna unieważnienia: Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa i montaż wyposażenia 6 oddziałowego przedszkola w Małej Nieszawce” Część I – Wyposażenie Sali Widowiskowej Na podstawie art.93 ust 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. – zwana dalej „ustawą” lub „Pzp”) Zamawiający informuje, że postępowanie dla tej części zamówienia unieważnia. UZASADNIENIE Przyczyną unieważnienia postępowania jest to, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do zaproponowanej ceny. Część II – Dostawa i montaż mebli Na podstawie art.93 ust 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. – zwana dalej „ustawą” lub „Pzp”) Zamawiający informuje, że postępowanie dla tej części zamówienia unieważnia. UZASADNIENIE Przyczyną unieważnienia postępowania jest to, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do zaproponowanej ceny. Część III – Wyposażenie kuchni Na podstawie art.93 ust 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. – zwana dalej „ustawą” lub „Pzp”) Zamawiający informuje, że postępowanie dla tej części zamówienia unieważnia. UZASADNIENIE Przyczyną unieważnienia postępowania jest to, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do zaproponowanej ceny.  

zamówienie na:

Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ulicy Leśnej 1 oraz przebudowa dwóch placów zabaw w Cierpicach oraz w Małej Nieszawce przy ul. Topolowej

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.10.2019
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 6 maja 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art.93 ust 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. – zwana dalej „ustawą” lub „Pzp”) Zamawiający informuje, że postępowanie unieważnia. UZASADNIENIE Przyczyną unieważnienia postępowania jest to, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do zaproponowanej ceny.  

zamówienie na:

Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ulicy Leśnej 1 oraz przebudowa dwóch placów zabaw w Cierpicach oraz w Małej Nieszawce przy ul. Topolowej

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.7.2019
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 12 kwietnia 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art.93 ust 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. – zwana dalej „ustawą” lub „Pzp”) Zamawiający informuje, że postępowanie unieważnia. UZASADNIENIE Przyczyną unieważnienia postępowania jest to, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do zaproponowanej ceny.  

zamówienie na:

Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ulicy Leśnej 1 oraz przebudowa dwóch placów zabaw w Cierpicach oraz w Małej Nieszawce przy ul. Topolowej

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.1.2019
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 18 marca 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art.93 ust 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że postępowanie unieważnia. UZASADNIENIE Przyczyną unieważnienia postępowania jest to, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do zaproponowanej ceny.  

Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)